SHa SlangenHochstenbach architecten
PRIVACYVERKLARING
  • bureau


  • bureau
Privacyverklaring SlangenHochstenbach architecten

SlangenHochstenbach architecten, gevestigd aan Ravensbosch 19 6228SN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
SlangenHochstenbach architecten
Ravensbosch 19 6228 SN Maastricht
Postbus 1040 6201 BA Maastricht
www.slangenhochstenbach.nl
sh.arch@gmx.com
KvK 56023103

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe SlangenHochstenbach architecten met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
3. SlangenHochstenbach architecten een wettelijke verplichting dient na te komen
4. Een gerechtvaardigd belang van SlangenHochstenbach architecten waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van SlangenHochstenbach architecten.

De AVG schrijft voor dat SlangenHochstenbach architecten inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. SlangenHochstenbach architecten zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
- archiveren van projecten (tekeningen, beeldmateriaal, documenten), opdracht of overeenkomst
- facturatie
- afleveren producten (tekeningen, digitale bestanden en/of ander materiaal) of andere diensten
- informatie over wijzigen producten en diensten
- marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
- telefonisch contact, e-mailcontact, briefwisseling
- aanvraag omgevingsvergunning
- overleg met bevoegd gezag
- overleg met adviseurs, leveranciers, aannemers, onderaannemers inzake projecten
- uitvoering wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens die worden verwerkt
SlangenHochstenbach architecten verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
- achternaam
- voornamen
- titulatuur
- geslacht
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- domeinnaam/IP-adres

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
SlangenHochstenbach architecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaarduur van persoonsgegevens
SlangenHochstenbach architecten bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ten aanzien van projectgegevens, tekeningen, foto,s die worden bewaart in ons archief hanteert SlangenHochstenbach architecten een onbeperkte bewaartermijn.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via door middel van telefoon of e-mail. SlangenHochstenbach architecten zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
SlangenHochstenbach architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door SlangenHochstenbach architecten vastgelegde persoonsgegevens
SlangenHochstenbach architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SlangenHochstenbach architecten. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal SlangenHochstenbach architecten onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. SlanegnHochstenbach architecten meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt SlangenHochstenbach architecten onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens via e-mail of telefonisch aan ons kenbaar maken. SlangenHochstenbach architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van SlangenHochstenbach architecten schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

bureau